1. Reunions de treball

Un dels objectius d'aquest Pla estratègic de turisme és fomentar la participació dels agents del sector turístic i d'altres sectors econòmics i socials en la planificació de les polítiques dirigides al turisme. Per això, s'han dut a terme reunions de treball, tant individuals com grupals, amb les entitats, persones i càrrecs que es detallen al quadre següent. A més, s'han fet panels d'experts per conèixer-ne l’opinió sobre el grau d'importància i/o impacte de certs aspectes en el futur del sector turístic a Mallorca.


Des de l'inici del projecte, a finals de desembre de 2019, s'han dut a terme un total de 7 sessions en grup i 10 d’individuals, en les quals s'han abordat els temes següents: connectivitat, saturació, estacionalitat, mercats, ciutat de Palma, model turístic, perfil del visitant, imatge de destinació, productes, atenció al visitant, governança, canals de promoció, ús de dades i intel•ligència turística, infraestructures i serveis, així com altres factors clau per a l'elaboració del Pla estratègic de turisme de Mallorca 2020-2023. A continuació, se sintetitza la informació principal sobre les sessions individuals i grupals.

SESSIONS GRUPALS
DATA ENTITATS NRE. D'ASSISTENTS
18/11/2019 Fundació Mallorca Turisme (FMT) 3
28/11/2019 Fundació Mallorca Turisme (FMT) i Patronat 12
02/12/2019 Fundació Mallorca Turisme (FMT) i Consell Assessor 6
10/12/2019 Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) 2
12/12/2019 Federació de la Petita i Mitijana Empresa de Mallorca (PIMEM) i membres (Habfur, Grupo Toast, petits hotels i albergs juvenils) 5
13/12/2019 Cambra de Comerç i Navegació de Mallorca, Cambra de Comerç i membres de la Comissió de Turisme de la Cambra (Mallorca Rent, Alcudiamar, ASHPAMA i Bankia) 6
Ajuntaments dels municipis de l'illa
16/12/2019 CAEB
SESSIONS INDIVIDUALS
DATA ASSISTENT ENTITAT A LA QUAL PERTANY
29/11/2019 Antoni Riera Director de la Fundació Impulsa Balears i catedràtic de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
03/12/2019 Luis del Olmo President del clúster BalearsT, dectiu de les principals empreses del sector turístic, membre d'entitats representatives del sector turístic i promotor de projectes innovadors de turisme a Mallorca
05/12/2019 Jaume Hoch President de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Can Picafort i membre del Consell Assessor de l'FMT
10/12/2019 Francisco Mulet President de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de Balears
11/12/2019 M. de la Mar Suau Directora de l'Hotel Son Brull i membre del Consell Assessor de l'FMT
11/12/2019 Laurence Griffon Directora de la redacció de l'Associació PIAF Majorque
12/12/2019 Jaume Montserrat President de TurisTEC, clúster internacional de tecnologies aplicades al turisme
12/12/2019 Cati Alemany RSC Manager de RIU Hotels & Resorts
19/12/2019 Eduardo Gamero President de Foment del Turisme de Mallorca
19/12/2019 Pedro Barbadillo President de la Mallorca Film Commission

En aquestes reunions s'ha fet palès un consens molt generalitzat en la necessitat de:

necesidades

A continuació es recullen els punts clau més rellevants segons els temes tractats:

puntos1puntos2puntos3puntos4
2. Panel d'experts

El Pla estratègic de turisme de Mallorca 2020-2023, a més de fixar un pla d'actuació participatiu i consensuat, també defineix un model de gestió de la destinació que reforça la col•laboració entre la Fundació Mallorca Turisme, el sector empresarial turístic i les seves organitzacions representatives.


Per tant, hi han participat experts coneixedors del sector, perquè la seva opinió ens permeti preveure les transformacions més importants que puguin produir-se en el sector del turisme en general i a Mallorca, en particular, en els propers anys.


Per aconseguir-ho, els experts en turisme han valorat un seguit d'ítems entre 1 (puntuació mínima) i 8 (màxima) segons el grau d'importància i/o impacte que han considerat que tenen les qüestions següents per al futur turístic de Mallorca.


Com es pot observar al quadre adjunt, les persones expertes en turisme han considerat que les qüestions amb més importància i/o impacte per al futur turístic de Mallorca són:

Questiones del futuro turistico
QÜESTIONS AVALUADES VALORACIÓ MITJANA
Potenciar la qualitat turística com a factor clau de competitivitat (SICTED, UNE, Q TURÍSTICA...) 6,6
Desenvolupament de la promoció turística digital i màrqueting en línia 7,0
Segmentació de la promoció basada en l'especializació de serveis i productes turístics especifics 7,1
Participació en xarxes de colaboració públiques i privades 6,8
Receta de nous mercats 6,8
Implantació i implementació de noves tecnologies a empreses turístiques 7,1
Millora de les competènncies professionals dels treballadors (formació especifica) 7,3
Generació de l'ús d'idiomes 7.2
Adaptació de la destinació a l'accessibilitat universal en línea i fora de línea 6,9
Potenciació de la visibilitat de Mallorca amb suport de la marca Illes Balears 6,8
Millora de la imatge turística 7,2
Millora d'infraestructures turístiques 7,3
Millora de connectivitat 7,5
Potenciació de l'estructuració dels recursos turístics en productes turístics 6,9
Millora de la captura i disponibilitat de dades i estadistiques d'informació turística 7,0
Potenciació de la cooperació i associacionisme empresarial 6,9
Necessitat d'un pla turístic com a full de ruta que cal seguir 7,4
Augment de la inversió pública en promoció de la destinació 6,2

Al quadre següent es recullen, segons prioritat, altres aspectes que els experts han considerat d'interès per a la destinació Mallorca i que abans no s'han tingut en compte:

PRIORITAT 1

 • Conservació i protecció del territori
 • Esdevenir una etapa en els circuits europeus que els turistes d'altares continents fan durant la seva visita a Europa
 • Aprofundir en temes i paràmetres de sostenibilitat i donarho a conèixer
 • Implantar la qualitat a les empreses
 • Considerar l'impacte en el territori i desenvolupar un plan d'acció sostemible dins del PDTM
 • Limitació turística als espaís saturats
 • Pedagogia i conscienciació social a favor d'una dinàmica turística "sana", ja que ara per ara és nostra font de benestar col·lectiu
 • Que els futurs convis sihun a llarg termini i no cada vegada que es canvii de Govern, ja això tambré crea inseguritat juridica a les empreses i futures inversions
 • Inversió en municipis turístics per a la millora de la destinació
 • Professionals esportius en els ajuntaments
 • Promoció turística de l'interior de Mallorca
PRIORITAT 2

 • Facilitar la millora de l'entorn de negoci i la facilitació empresarial
 • Donar imatge de destinació versàtil i dinàmica (multiproducte)
 • Millora de la connectivitat insular, més servei públic
 • Necesitat d'unir esforços entre municipis per no solapar activitats ni sespenses innecessàires amb més repercussió si es promociona de manera conjunta
 • Conscienciació del turista sobre la necesitat de preservació delmedi ambient
 • Evitar campanyes antituristes per part d'algunes minories
 • Coordinació entre administracions i facilitació de la feina a les empreses
 • Ajudes en recursos materials i humans per a la promoció turística
 • Facilitar la millora de l'entorn de negoci i la facilitació empresarial
PRIORITAT 3

 • Incluir en la modernitat de l'illa i en la seva multiculturalitat com si es tractés d'una autèntica metròpoli europea que es pot explorar en tot el seu territori
 • Establir bases generals d'actuació a cada illa i complementar cada municipi amb actuacions concretes al seu territori
 • Fomentar les ajudes a les PIMES
 • IVA turístic-esportiu-salut-educació al turisme actiu per desestacionalitzar i donar un servei de qualitat amb el millor personal, 365 dies a l'any i amb ràtios monitor-participant que garanteixin la seguretat.
 • Augmentar els recursos i les ajudes econòmiques

Finalment, de tots els ítems analitzats, les persones expertes han indicat, segons ordre de prioritat, quins són els ítems que consideren més importants.

PRIORITAT 1

 • Potenciar la qualitat turística com a factor clau de competitivitat
 • Millorar les competències professionals dels treballadors
PRIORITAT 2

 • Necesitat d'un pla turístic com a full de ruta que cal seguir
 • Foment de la qualitat turística com a factor clau de competitivitat
PRIORITAT 3

 • Adaptació de la destinació a l'accessibilitat universal en línea i fora de línia
 • Segmentació de la promoció basada en l'especializació de serveis i productes turístics específics
Pla de participació COMPLET aquí